“ถ้าอีก 5 ปีข้างหน้าไม่มี Mobile App เราจะทำอะไร?”

Photo by Sebastian Bednarek on Unsplash

ช่างเป็นคำถามที่ตื้นเขินยิ่งนัก

เพราะ Mobile App เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ตัวกลางเพื่อเชื่อมต่อผู้ใช้เข้ากับโลกของ Software และกว่า Mobile Platform อย่าง Android หรือ iOS จะมาถึงจุดที่ผู้คนทั่วโลกเปลี่ยนพฤติกรรมจนถึงจุดที่คุ้นเคยกับโลกของ Mobile App ได้อย่างแพร่หลายก็ใช้เวลามากกว่า 5 ปี ไม่ต่างอะไรกับเทคโนโลยีในอดีตที่ผ่านมา เช่น TV, Personal Computer (PC) หรือ Internet ที่ยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้

แต่ก็เป็นคำถามที่ล้ำลึกยิ่งนัก

แน่นอนว่าการตอบคำถามนี้แบบง่าย ๆ ด้วยอีโก้ที่เชื่อมั่นในโลกของ Mobile App มาอย่างยาวนาน หรือมองหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เซ็กซี่และร้อนแรงกว่าเป็นทางเลือกสำรองก็สามารถทำได้เช่นกัน (และไม่ใช่เรื่องผิดอะไร)

แล้วถ้าให้ตอบคำถามนี้ในตอนนี้ล่ะ?

ผมก็ยังคงตอบตามที่พิมพ์ไว้ข้างบนนั่นแหละ เพราะโลกในปัจจุบันที่ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา แต่กลับไม่มีเทคโนโลยีตัวไหนที่จะมาแทนที่ตัวกลางอย่าง Web App หรือ Mobile App ซักเท่าไร ส่วนใหญ่ล้วนเป็นการทำงานที่อยู่เบื้องหลังโดยใช้ Web App หรือ Mobile App เพื่อเชื่อมต่อเทคโนโลยีเหล่านั้นเข้ากับผู้ใช้ซะมากกว่า

--

--

Lovely android developer who enjoys learning in android technology, habitual article writer about Android development for Android community in Thailand.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store