“ถ้าอีก 5 ปีข้างหน้าไม่มี Mobile App เราจะทำอะไร?”

Photo by Sebastian Bednarek on Unsplash

ช่างเป็นคำถามที่ตื้นเขินยิ่งนัก

แต่ก็เป็นคำถามที่ล้ำลึกยิ่งนัก

แล้วถ้าให้ตอบคำถามนี้ในตอนนี้ล่ะ?

--

--

Lovely android developer who enjoys learning in android technology, habitual article writer about Android development for Android community in Thailand.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Akexorcist

Akexorcist

Lovely android developer who enjoys learning in android technology, habitual article writer about Android development for Android community in Thailand.