ซื้อคอมส่วนตัวไปทำไม ถ้าบริษัทก็มีคอมให้ใช้ส่วนตัวได้?

แต่ถึงแม้ว่าที่ทำงานของผมก็จะมี MBP 2019 ให้ใช้ก็ตาม เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ผมก็ได้ตัดสินใจซื้อ MBP 2020 เพื่อใช้งานส่วนตัวด้วยเหตุผลบางอย่างที่จะนำมาเล่าให้ได้อ่านกันในบทความนี้นั่นเอง

บริษัทมีคอมให้ แถมใช้ส่วนตัวได้ จะซื้อใหม่ทำไม?

ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ใช้คอมเครื่องเดียวกันนี่แหละ และพบว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะแยกงานบริษัทกับงานส่วนตัวออกจากกันด้วยคอมเครื่องเดียวกัน มักจะเกิด Distraction ระหว่างกันได้ง่ายมาก

หยิบงานมาทำได้ทันที ทั้งๆที่เป็นงานที่ไม่เร่งด่วน

Tab ใน Chrome ที่ดองไว้ทั้งงานบริษัทและงานส่วนตัว

ไฟล์งานและโปรแกรมมากมายที่ต้องย่อเก็บไว้เพราะยังปิดไม่ได้

ไม่ว่าจะเป็นงานแบบไหนก็มักจะใช้โปรแกรมเดิมๆนี่แหละ

จึงกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมตัดสินใจซื้อคอมส่วนตัวอีกเครื่องเพื่อแยกสิ่งเหล่านี้ออกจากกันเพื่อเพิ่ม Productivity ในงานแต่ละฝั่งให้มากขึ้น ลด Distraction และ Overlap ของงานทั้ง 2 ฝั่งให้น้อยลง

ปรับ Process และ Rule ในการทำงานของตัวเอง

โปรแกรมและแอปที่จะใช้งานในแต่ละเครื่อง

Account และ License ของโปรแกรมและแอป

แยก Tab ใน Chrome ออกจากกัน

ไม่ใช้งาน 2 เครื่องพร้อมๆกัน

ถ้ามีงานอะไรที่ต้องทำ แต่ยังไม่ถึงเวลาที่ต้องทำ ก็ให้ Memo เก็บไว้

ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง ยังสบายดีอยู่ไหม?

--

--

--

Lovely android developer who enjoys learning in android technology, habitual article writer about Android development for Android community in Thailand.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Akexorcist

Akexorcist

Lovely android developer who enjoys learning in android technology, habitual article writer about Android development for Android community in Thailand.

More from Medium

I am not a robot

One fine Saturday afternoon, a friend accompanied me to Tarun Niketan Hindu Hotel to get a taste of…

A Man And His Tent

Heartbreaker