บันทึกการลาพักร้อนที่ยาวนานถึง 3 เดือน

Photo by Joanna Kosinska on Unsplash

ความพยายามในการลาพักร้อนในครั้งแรก

ความพยายามในการลาพักร้อนในครั้งที่สอง

หลังจากเสร็จธุระก็ใช้เวลา 7–9 วันเพื่ออยู่ที่ Los Angeles (น้องชายแฟนทำงานอยู่ที่นั่นพอดี)

ลาพักร้อนเพื่อไปเที่ยวมากแค่ไหน ก็ไม่หายเหนื่อยซักที

อยากพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจ

จัดไป ลาพักร้อนยาว 3 เดือน

3 เดือนนี้ ทำอะไรดีล่ะ?

“ตื่นมาแล้วทำอะไรก็ได้ที่อยากทำอยู่ที่ห้องโดยไม่ต้องออกไปข้างนอก”

ไม่วางแผนระยะยาว อย่างมากก็แค่ 2 วันเท่านั้น

Photo by Estée Janssens on Unsplash

ไม่ได้วางแผน แต่ก็บันทึกเก็บไว้

ใช้เวลาพักผ่อนให้เหมือนกับตอนเกษียณ

ต้องเตรียมตัวอะไรบ้างมั้ย?

ในที่สุดได้ลาพักร้อนเพื่อพักผ่อนในแบบที่ตัวเองต้องการเสียที

Photo by Nathan Dumlao on Unsplash

การลาพักร้อนเพื่อพักผ่อนสำหรับคุณเป็นแบบไหนล่ะ?

--

--

--

Lovely android developer who enjoys learning in android technology, habitual article writer about Android development for Android community in Thailand.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Akexorcist

Akexorcist

Lovely android developer who enjoys learning in android technology, habitual article writer about Android development for Android community in Thailand.

More from Medium

I Can’t Continue Peeing When Sneezing or Jumping or Even Laughing…

Quitting Vaping: Tips for Successfully Hacking a Realistic, Nicotine Free Lifestyle

Is Coffee bad for your health? | Is coffee ruining your skin?

Fall In Love With Exercise