คันโยก Joy-Con ของ Nintendo Switch เพี้ยน? จับเปลี่ยนเองซะเลย

คันโยกเพี้ยนหรือ Stick Drift

อาการหนักมาก ขนาดปล่อยคันโยกแล้วยังค้างอยู่ข้างบน
เมื่อไม่ได้แตะคันโยก ก็ควรจะอยู่ตรงกลางเสมอ

อาการหนักเกินและไม่สามารถ Calibrate เพื่อแก้ปัญหาได้

ต้องเตรียมอะไรบ้าง

อะไหล่คันโยกของ Joy-Con

ไขควงหัว 3 แฉกและ 4 แฉกขนาดเล็ก

อื่นๆตามใจชอบ

เริ่มแกะ Joy-Con

ที่สลักล็อค Joy-Con เข้ากับตัวเครื่องจะมีสายแพ 2 เส้น ดังนั้น
ขันสกรูแค่ 3 จุดที่วงไว้ในภาพก็เพียงพอแล้ว
หน้าตาของแผงวงจรใน Joy-Con โดยในกรอบสี่เหลี่ยมคือคันโยกของ Joy-Con
ไม่ต้องไปสนใจสีของสายแพ เพราะไม่มีผลอะไรอยู่แล้ว
ยางลบนี่คืออุปกรณ์อเนกประสงค์สุดๆสำหรับผมแล้ว
เสียบเข้าไปแล้ว อย่าลืมดันสลักล็อคลงมาด้วยล่ะ
เพราะด้านนี้ต้องใส่ให้ตรงร่อง ไม่งั้นจะปิดฝาหลังไม่สนิท

เสร็จเรียบร้อยแล้ว

--

--

--

Lovely android developer who enjoys learning in android technology, habitual article writer about Android development for Android community in Thailand.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Akexorcist

Akexorcist

Lovely android developer who enjoys learning in android technology, habitual article writer about Android development for Android community in Thailand.

More from Medium

Life On Earth

Dreams Deferred

Grown-up YOU