อยากจะ Contribute ให้กับ Open Source Library บน GitHub ต้องทำยังไงบ้างนะ?

แล้วต้องทำยังไงบ้าง?

อ่านรายละเอียดของ Code of Conduct (ถ้ามี)

ตัวอย่าง Code of Conduct ของ WordPress for Android

อ่านรายละเอียดในการ Contribute (ถ้ามี)

ตัวอย่าง Contributing ของ Google Auth Library for Python

Fork Repository และ Clone

กดที่คำว่า “Fork” นะ ไม่ใช่ตัวเลขที่อยู่ต่อท้าย
git clone <remote>/<repository>

สร้าง Feature Branch

git checkout -b feature/<branch_name>

เขียนโค้ดจนกว่าจะเสร็จ

สร้าง Pull Request

การกำหนด Branch ใน Pull Request จะเป็น Destination Branch (ซ้าย) < Source Branch (ขวา)

รอ Code Review จาก Library Owner

รอจนกว่า Library จะปล่อยเวอร์ชันใหม่

การ Contribute ให้กับ Open Source Library ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด

--

--

--

Lovely android developer who enjoys learning in android technology, habitual article writer about Android development for Android community in Thailand.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Akexorcist

Akexorcist

Lovely android developer who enjoys learning in android technology, habitual article writer about Android development for Android community in Thailand.

More from Medium

How to install docker and docker-compose on an almost air-gapped computer ( a computer…

Install BRModelo on Ubuntu

How to integrate Wix with Cloudflare

How to Install QGIS Desktop 3.22 on Ubuntu / Fedora