บันทึกการทำ Home Studio ตามแบบฉบับคนทำงานที่บ้าน

จำเป็นต้องมี Home Studio มากแค่ไหน?

อย่างกรณีของผมคือจัด Online Event สำหรับการพัฒนาแอปแอนดรอยด์เป็นประจำอยู่แล้ว

ต้องใช้งบเยอะแค่ไหน?

ต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้าง?

Microphone

Microphone Accessory

Arm Desk Stand

ตัวที่ผมใช้อยู่ราคาประมาณ 300–450 บาท

Pop Filter

ตอนซื้อดูไม่ออก รู้ตัวอีกทีก็ตอนจะใช้งานจริงนี่แหละ

Shock Mount

ตัวที่ผมใช้อยู่จะเป็นแบบขันเกลียวที่ใช้ร่วมกับไมโครโฟนของผมได้พอดี

Headphone

Camera

Built-in Camera

Webcam

Digital Camera, Mirrorless Camera หรือ DSLR Camera

อยากได้แบบไหนก็ปรับจากในกล้องได้เลย เวลาใช้งานก็ปิด UI และเปิดโหมดวีดีโอทิ้งไว้
Icon made by Freepik from www.flaticon.com
Icon made by Freepik from www.flaticon.com
Dummy Battery ที่จะมีสายไฟต่อออกมาเป็น USB เพื่อจ่ายไฟเลี้ยงจากข้างนอก
ต้องขอบคุณ SKÅDIS จาก IKEA ที่ทำให้ติดแขนยึดกล้องในตำแหน่งที่ต้องการได้ง่าย

Lighting Accessory

ของผมเอา Monitor Hanging Light มาใช้เป็นแสงไฟสำหรับเพิ่มความสว่างบนใบหน้า

เพียงเท่านี้คุณก็จะได้ Home Studio เพื่อใช้งานแล้ว

--

--

--

Lovely android developer who enjoys learning in android technology, habitual article writer about Android development for Android community in Thailand.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Akexorcist

Akexorcist

Lovely android developer who enjoys learning in android technology, habitual article writer about Android development for Android community in Thailand.

More from Medium

How to Create Your Speciality Dish in Five Easy Steps.

What would Super Mario do? Leveraging gamification at your virtual and hybrid event

CS371p Spring 2022: Max Thomas

Useful Git commands for common tasks