แวะพัก Sun Hostel ณ เชียงใหม่

เจอที่ไหนก็นอนที่นั่น

ราคาใน Google Maps จะแพงกว่าราคาจริง (เพราะเป็นราคาจากเว็ปจองโรงแรม)
และเตียงชั้นบนบางจุดก็จะได้รับแอร์ไปแบบเต็มๆ
หมอนสามเหลี่ยมและลายแบบไทยๆที่หาไม่ได้ใน Hostel ของคนไทยแน่นอน…
แอบแวะส่องห้องนอนสำหรับ 2 คน

Lovely android developer who enjoys learning in android technology, habitual article writer about Android development for Android community in Thailand.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store