แวะพัก Sun Hostel ณ เชียงใหม่

ราคาใน Google Maps จะแพงกว่าราคาจริง (เพราะเป็นราคาจากเว็ปจองโรงแรม)
และเตียงชั้นบนบางจุดก็จะได้รับแอร์ไปแบบเต็มๆ
หมอนสามเหลี่ยมและลายแบบไทยๆที่หาไม่ได้ใน Hostel ของคนไทยแน่นอน…
แอบแวะส่องห้องนอนสำหรับ 2 คน

--

--

--

Lovely android developer who enjoys learning in android technology, habitual article writer about Android development for Android community in Thailand.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Akexorcist

Akexorcist

Lovely android developer who enjoys learning in android technology, habitual article writer about Android development for Android community in Thailand.

More from Medium

THE FALL OF THOSE BEFORE CANNOT STEADY THE FALL OF THOSE TO COME

How To Find Your Perfect British Partner in 4 Steps

One Minute Muscle Cramp Exercise to get Quick Pain Relief | Home Remedies by UltraCare PRO

Unbound Gravel: Whitney Allison recaps her 4th place finish