เราเอางานลูกค้ามาเล่าไม่ได้ครับ ><

แต่ถ้าอยากรู้ว่ามี Tech อะไรบ้างที่ใช้กันสามารถติดตามได้ใน Publication ของ Nextzy ครับ ทุกๆคนในทีมช่วยกันเขียนตลอดครับ

--

--

Lovely android developer who enjoys learning in android technology, habitual article writer about Android development for Android community in Thailand.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Akexorcist

Akexorcist

Lovely android developer who enjoys learning in android technology, habitual article writer about Android development for Android community in Thailand.

More from Medium

My Figment of Inspiration and Imagination

Satire in Media

Eat that frog with a pomodoro