เราเอางานลูกค้ามาเล่าไม่ได้ครับ ><

แต่ถ้าอยากรู้ว่ามี Tech อะไรบ้างที่ใช้กันสามารถติดตามได้ใน Publication ของ Nextzy ครับ ทุกๆคนในทีมช่วยกันเขียนตลอดครับ

Lovely android developer who enjoys learning in android technology, habitual article writer about Android development for Android community in Thailand.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store