เราเอางานลูกค้ามาเล่าไม่ได้ครับ ><

แต่ถ้าอยากรู้ว่ามี Tech อะไรบ้างที่ใช้กันสามารถติดตามได้ใน Publication ของ Nextzy ครับ ทุกๆคนในทีมช่วยกันเขียนตลอดครับ

Lovely android developer who enjoys learning in android technology, habitual article writer about Android development for Android community in Thailand.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.