เงินเดือนในบัญชีหมดได้ แต่อย่าให้ไฟในการทำงานนั้นหมดไป

https://unsplash.com/photos/7FNutMHhBxI

ดังนั้น “ไฟ” จึงสำคัญมากในการทำอะไรซักอย่าง เพราะถ้ามันหมดไปเมื่อไร จะเติมใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย จะทำสิ่งนั้นต่อไปก็ไม่อินเสียแล้ว (ใน ณ ที่นี้คือการทำงาน)

แล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด Burnout ล่ะ?

https://unsplash.com/photos/W0rMe2Cy94I

จงใช้และรักษาไฟให้เป็น เพื่อตัวเองและอนาคต

https://unsplash.com/photos/ZsgPd6ovNag

สรุป

--

--

--

Lovely android developer who enjoys learning in android technology, habitual article writer about Android development for Android community in Thailand.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Akexorcist

Akexorcist

Lovely android developer who enjoys learning in android technology, habitual article writer about Android development for Android community in Thailand.

More from Medium

Listening to Others: Part 6

Time fades away

Metabolic Engineering: Cannabinoids

Living in uncertainty (2)