ปกติ Dev กับ Prod จะแยกโปรเจค Firebase กันครับ ก็เลยต้องสร้าง google-services.json จากโปรเจคคนละตัวครับผม

ขอโทษที่ผมพิมพ์อธิบายไม่เคลียร์ครับ ตอนนี้อัพเดทให้ใหม่แล้วครับ

--

--

Lovely android developer who enjoys learning in android technology, habitual article writer about Android development for Android community in Thailand.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Akexorcist

Akexorcist

Lovely android developer who enjoys learning in android technology, habitual article writer about Android development for Android community in Thailand.

More from Medium

Valleys (Requited)

Natural Remedies to Relieve Stress

Learn to Love Brackish

Major League Imposter