ปกติ Dev กับ Prod จะแยกโปรเจค Firebase กันครับ ก็เลยต้องสร้าง google-services.json จากโปรเจคคนละตัวครับผม

ขอโทษที่ผมพิมพ์อธิบายไม่เคลียร์ครับ ตอนนี้อัพเดทให้ใหม่แล้วครับ

Lovely android developer who enjoys learning in android technology, habitual article writer about Android development for Android community in Thailand.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store