นักพัฒนาแอนดรอยด์ต้องรู้อะไรบ้างเมื่อ Google แพ้คดี Java API ให้กับ Oracle

ความเป็นมาของคดีฟ้องร้องนี้

แล้ว Android จะย้ายไปใช้ Kotlin แทน Java เลยมั้ย?

Android ย้ายไปใช้ OpenJDK ตั้งแต่ Android 7.0 Nougat แล้ว

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

--

--

--

Lovely android developer who enjoys learning in android technology, habitual article writer about Android development for Android community in Thailand.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Akexorcist

Akexorcist

Lovely android developer who enjoys learning in android technology, habitual article writer about Android development for Android community in Thailand.

More from Medium

Why Android developer ❤ to use Kotlin as a main language besides Java?

google maps display using android java

How to find Android ID in Android Kotlin or Java.

Kotlin vs Java for android development: Who wins the battle?