ลูกน้ำในโค้ดแบบนั้นจะก๊อปไปใช้เลยไม่ได้น่ะ ให้ใช้แบบนี้แทน<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

(ถ้าก๊อปจากในโค้ดเลยมันจะเก็บแบบเอาไปใช้เลยไม่ได้)

Lovely android developer who enjoys learning in android technology, habitual article writer about Android development for Android community in Thailand.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store