ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นครับ เพราะจริงๆแล้วที่ผมจะสื่อก็หมายถึงการทำงานที่บ้านเป็นบางครั้งเหมือนกันครับ ไม่ได้ถึงกับสนับสนุนให้สามารถทำงานอยู่ที่บ้านได้แบบเต็มเวลา ไม่ต้องเข้าออฟฟิศเลย

อย่างที่ของผมทำอยู่ ก็ไม่ได้ให้ทำงานอยู่ที่บ้านยาวๆถ้าไม่ใช่เหตุจำเป็นจริงๆ โดยเหตุผลหลักๆก็คือเรื่อง Team Collaborate ล้วนๆเลย ที่จะขาดเรื่อง Communication ระหว่างคนในทีมด้วยกันไปไม่ได้

เดี๋ยวต้องเขียนเพิ่มเข้าไปอีกหน่อย กันเข้าใจผิด ฮาๆ

--

--

Lovely android developer who enjoys learning in android technology, habitual article writer about Android development for Android community in Thailand.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Akexorcist

Akexorcist

Lovely android developer who enjoys learning in android technology, habitual article writer about Android development for Android community in Thailand.

More from Medium

Media Manipulation and Disinformation

“TIME TO RECLAIM WHAT’S MINE,” SAYS EARTH